0

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Adamis Tours” Luludis Adamis ul. Kolejowa 16, 38-400 Krosno 
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
  • przeprowadzania i realizacji umowy oraz czynności związanych z obsługą Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących produktów (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
„Adamis Tours” Luludis Adamis przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. 

W zależności od udzielonej zgody: 
Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody; 

Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z „Adamis Tours” Luludis Adamis, którym firma powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w celu realizacji usług 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. 
9. Pana/Pani dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowania.